ZBAA_APP SHEN Huiyuan 120.600
ZBAA_DEL Xu Chen 121.650
ZBAA_GND Ruoyang Lu 121.900
ZBAA_TWR Ken Dong 118.500
ZBPE_CTR Jerry Zhou 125.900
ZSAM_APP Yibo Chen 121.350
ZSAM_TWR Yimo Zhang 118.250